Oznamy

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Veľká vďaka a pán Boh zaplať za príspevky na farský účet, alebo na fare popr. do pokladničky v oratóriu.
 
Kto by mal záujem prispieť na potreby našej farnosti tak môže aj cez IBAN:
SK75 0900 0000 0050 6609 2828 - účet je vedení v Slovenskej sporiteľni pre: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trenčianske Teplice