Novinky

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

16. augusta nám liturgický kalendár pripomína sv. Štefana, uhorského kráľa, ktorý sa zaslúžil o rozvoj kresťanstva na svojom území a prezývaný bol „apoštolský kráľ“. Tento deň je aj veľkým sviatkom pre našu farnosť, ktorej patrónom je práve sv. Štefan, uhorský kráľ a taktiež v tento deň roku 1888 bol posvätený aj náš farský kostol.

     Biskupský úrad má v úmysle zmapovať Nitriansku diecézu ohľadom sakrálnych objektov. Má zámer to realizovať formou fotografických záberov objektov akými sú: kostoly, kaplnky, fary, kríže – piety - Božie muky, ďalej sochy, súsošia, jaskyne resp. jaskynky s religióznym akcentom. Preto sme sa snažili zmapovať aj našu farnosť a zdokumentovali sme všetky kríže, kaplnky a pod., ktoré sú nám známe. Kompletnú fotogalériu týchto objektov nájdete tu!

Drahí priatelia, v posledných dňoch sa nám podarilo obnoviť bočné oltáre v našom chráme. Je ťažké opraviť a imitovať mramor. A na túto ťažkú prácu sa podujal známy majster, ktorý sa špecializuje na obnovu kostolov, p. Juraj Krajčo spolu s p. Dušanom Adame. Pán Juraj Krajčo je známy reštaurátor pamiatok, umeleckých diel, drevených plastík, oltárnej a štukovej architektúry a pod. Jeho rukami prešlo vyše stovka kostolov.

"Vždy keď budeš počuť, ako hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdensva, zvelebuj a oslavuj ho..."(Den.1752)

Fatimské pobožnosti majú v našej farnosti dlhoročnú tradíciu. Od vzniku farnosti v roku 1997 až do júla roku 2014 sa konali pravidelne každú prvú sobotu v mesiaci pri soche Fatimskej Panny Márie, ktorá je umiestnená na bočnom oltári v našom chráme. Od júla 2014 slávime pobožnosti od mája do októbra každého 13. dňa v mesiaci tzn. v dňoch zjavení fatimským deťom Františkovi, Hiacinte a Lucií v roku 1917.

Aj v tomto roku sa deti a mladí z našej farnosti zapojili do projektu Dobrá Novina a pripravili si pre nás pekné divadelné predstavenie "Ako Dorotu navštívil Ježiško".

V sobotu 10. septembra 2016 sa miništranti našej farnosti zúčastnili na diecéznom stretnutí miništrantov Nitrianskej diecézy v Hronskom Beňadiku.

         V júli roku 2016 sa konali v susednom Poľsku Svetové dni mládeže, kde bol prítomný aj Svätý otec, pápež František. Na záverečnú sv. omšu prišlo skoro dva milióny ľudí. A jedným z nich bol aj náš farník, miništrant Matej Kopp, ktorý nám v krátkosti opíše pobyt v Poľsku.

      V stredu, 22. júna 2016 odslúžil v našom chráme svätú omšu novokňaz nitrianskej diecézy vdp. Anton Štefánek. Vo svojom príhovore zúčastneným veriacim porozprával o svojej ceste ku kňazstvu a prítomným pripomenul, aký je náš Boh milujúci a všemohúci a ako by sme nemali zabúdať na skutočnosť, že On je Boh zázrakov a má moc vyriešiť všetky situácie, ktoré sa zdajú byť nad naše sily.

Dňa 23.4. 2016 sa v našom kostole uskutočnila duchovná obnova pre kandidátov na birmovku. Zaujímavý a zároveň poučný program si pripravilo spoločenstvo z Nového Mesta nad Váhom.

     Dňa 24. septembra 2015 sa konalala premiéra filmu Stopy v snehu. Je to dokumentárny film o pašovaní literatúry do Československa v období neslobody. V rámci tejto premiéry boli ocenení tí, ktorí riskovali a majú jednu z najväčších zásluh na tom, že Slovensko počas totality duchovne neupadlo. Medzi ocenenými bol aj náš farár dekan Th.Mgr. Stanislaw Lugowski, ktorý dostal od predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondreja Krajňáka, ďakovný list a Pamätnú medailu Ústavu pamäti národa.

Video nájdete tu.

Foto nájdete tu!

      V uplynulom roku 2015 nám podarilo zrekonštruovať fasádu farského kostola. Obnova fasády sa začala plánovať už v roku 2013, odkedy sme postupne zbierali peniaze. Samotná obnova fasády bola urýchlená po tom, čo 21. apríla 2015 opadla časť omietky. Rekonštrukčné práce začali 22. júna a hotová stavba bola odovzdaná 18. novembra. Nebyť štedrosti veriacich, tak by táto obnova nebola možná, preto všetkým darcom patrí jedno veľké Pán Boh zaplať a vďaka. Dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť mnohonásobne viac.