Oznamy

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

erb farnosti trenc teplice

Veľká vďaka a pán Boh zaplať za príspevky na farský účet, alebo na fare popr. do pokladničky v oratóriu.
 
Kto by mal záujem prispieť na potreby našej farnosti tak môže aj cez IBAN:
SK75 0900 0000 0050 6609 2828 - účet je vedení v Slovenskej sporiteľni pre: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trenčianske Teplice
Rozpis bohoslužieb na 17. NEDEĽU V OBDOBÍ "CEZROK"

V nedeľu 1. augusta 2021 je prvá nedeľa v mesiaci august. Budeme sa o 15:00 hod. modliť pred obrazom Ježiša Milosrdného. Pobožnosť ukončíme osobitným požehnaním s Najvätejšou sviatosťou Oltárnou.
Verím Pane Ježišu, že Ty všetko môžeš.

V piatok po sv. omši bude upratovať kostola skupina č. 7

Od pondelka 5. júla 2021 prechádza Trenčiansky okres v rámci COVID automatu do zelenej farby.
Pre verejné slávenie bohoslužieb platí, že je možné naplniť kapacitu kostola na 75% miest na sedenie a 50% na státie.
Naďalej je potrebné dodržiavať opatrenia, ktoré sú všetkým známe.
 
Od 30. júna 2021 stratil platnosť všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sviatkov.