Úvod

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

"Vždy keď budeš počuť, ako hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdensva, zvelebuj a oslavuj ho..."(Den.1752)

Každú prvú nedeľu v mesiaci sa v našej farnosti koná o 15:00 hod. pobožnosť Hodina Milosrdenstva pred vyloženým obrazom Ježiša Milosrdného. Na konci každej pobožnosti je vyložená Sviatosť Oltárna, ktorou sa udeľuje osobitné požehnanie každému prítomnému veriacemu.

"Je to hodina veľkého milosrdenstva pre celý svet." (Den.1320)

jm

"V tejto hodine vyprosíš všetko pre seba a pre druhých." (Den.1572) "V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie." (Den1320)

"Ó, krv a voda, ktorá si ako prameň milosrdenstva vytryskla pre nás z Ježišovho srdca - dôverujem ti." (Den.187)

VERÍM, ŽE TY JEŽIŠU VŠETKO MÔŽEŠ! 

 

Modlitba zasvätenia sveta Božiemu Milosrdenstvu

(Sv. Ján Pavol II.)

 Bože milosrdný Otče,

ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom synovi Ježišovi Kristovi

a vylial si ju na nás v Duchu Svätom Tešiteľovi.

Tebe dnes zverujem osudy sveta i každého človeka,

skloň sa k nám hriešnym, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo,

dovoľ aby všetci obyvatelia zeme zakúsili Tvoje Milosrdenstvo,

aby v Tebe Trojjediný Bože vždy nachádzali prameň nádeje.

 

Večný Otče, pre bolestné umučenie a Zmŕtvychvstanie Tvojho Syna, maj Milosrdenstvo s nami i s celým svetom.