Úvod

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

Od soboty 12. mája 2018 do nedeľe 20. mája 2018 sa konali v našej farnosti Sväté misie pod vedením pátrov misionárov - redemptoristov. Matke Ustavičnej Pomoci zverujeme Sväté misie v našej farnosti. Nech patrónka redemptoristov nás sprevádza k obnove našej viery.

     V sobotu pri zahájení misií v našej farnosť p. Ivan v úvode poprosil všetkých o modlitbu za misie v našej farnosti a robil tak každý deň – len vďaka vytrvalej modlitbe za misie môže nastať zmena k lepšiemu v srdciach  jednotlivcov i v celej farnosti. V úvodnej misijnej kázni hovoril o tom, ako Ježiš robí k nám prvý krok, prichádza pred dvere nášho srdca, klope a čaká, či mu otvoríme, kľučka sa nachádza len na našej strane.  Hľadá nás tak ako kedysi Adama v raji – Kde si? Misie sú časom milosti a spásy – NEBO sa skláňa k nám, k našej farnosti.

     Počas nedele sa mohli s pátrami misionármi v samostatných katechézach stretnúť muži i ženy.  V misijných kázňach sme boli povzbudení, aby sme ako kresťania boli ľuďmi žijúcimi vzkrieseného Ježiša. On je verný svojim prisľúbeniam a Jeho prisľúbenia sú pravdivé. 

     V pondelok ráno bola misijná kázeň o Sviatosti zmierenia. Pri sv. spovedi nie je hriech to najhlavnejšie, ale naša ľútosť a stretnutie s Bohom Otcom – ponorenie sa do Jeho milosrdenstva, zakúsenie Božieho dotyku. Po sv. spovedi začínať odznova. Spytovať si svedomie každý večer. Prosiť Ducha Svätého, aby nám ukázal nielen hriechy, ale koreň hriechu. V spovednici byť predovšetkým úprimný. V pondelok večer sme si zopakovali Desatoro Božích prikázaní – Vieme ich? Žijeme ich?

     Na rannej sv. omši v utorok sme sa zamysleli: Ako budeme žiť po sviatosti zmierenia. Po prijatí tejto sviatosti prijímame do svojich sŕdc Božiu milosť – pokoj, a túto milosť by som mal pociťovať nielen ja, ale aj ľudia v mojom okolí. Máme túžiť po svojom obrátení a byť vytrvalí zachovať si pokoj svojho srdca, duše, mysle – lebo v nich som oslávený. V utorok večer sme sa ešte raz zamysleli nad svojim obrátením – byť pokorný a úprimný – „Pánovi zver svoje cesty a On sa už postará.“

     V stredu ráno sme si vypočuli misijnú kázeň na tému Viera – nie je to otázka jedného dňa, ale každého dňa, a každý deň musí rásť. Boh nás chce každý deň posunúť ďalej, preto prichádzajú aj skúšky. „Kto nemá istotu vo viere, prepadne sa do neistoty neviery.“ Počas dňa bol pripravený evanjelizačný program pre žiakov Základnej školy. Misionári dostali priestor na stretnutie so všetkými ročníkmi počas niekoľkých vyučovacích hodín. Na večernej svätej omši páter Ivan hovoril na tému Láska – krásne sa o nej rozpráva, ale krásne ju treba aj žiť – byť ľuďmi Lásky . Nielen prijímať, ale ponúknuť lásku aj ľuďom okolo seba. A čo môžem urobiť nad rámec -  modliť sa, obetovať sa, odpustiť...

     Vo štvrtok sa kázne pátrov misionárov týkali Eucharistie – je to dar pre ľudstvo, pre posilnenie viery. Po prijatí eucharistie, nebo vstúpi do nás – do našej duše i srdca a správam sa tak? Eucharistia – zdroj sily a lásky – je našou silou, aby sme mohli dobre žiť. Eucharistia stojí na viere – potrebuje ju a zároveň ju posilňuje. Boli spomenuté aj eucharistické zázraky.

     V piatok ráno sme sa zamysleli nad Utrpením a chorobou v našom živote. Ako sa správame v týchto situáciách. Čo je nevyhnutné – modlitba, - stávame sa aj nástrojom pomoci pre druhých. Čo môže priniesť moje utrpenie – posvätenie seba samých i posvätenie ľudí okolo mňa. Na večernej sv. omši sme si vypočuli misijnú kázeň na tému Cirkev.  Cirkev to nie je len hierarchia – tvoria ju všetci pokrstení. Ježiš ju prijíma takú aká je – slabá i hriešna, On sa jej stále ujíma, - koná skrze ňu. Cirkev je spoločenstvo ľudí, ktorí veria – tvoria ju veľkí svätí i veľkí hriešnici. Ak chceme prijať Boha za Otca, musíme prijať cirkev za matku. Po sv. omši nasledovalo stretnutie s mládežou, na ktorom bohoslovci vydávali svoje svedectvo viery – cez video, scénky i vlastné skúsenosti – svoj život s Ježišom.

     V sobotu ráno v misijnej kázni páter Róbert hovoril o Modlitbe. Je to prostriedok života a spásy, bez nej niet viery. Modliť sa máme jednoducho a úprimne, vytrvalo, nenechať sa vyrušiť roztržitosťou. Bolo spomenuté aké sú dôležité ranná i večerná modlitba, modlitba počas dňa a rôzne druhy modlitby. Spolu a apoštolmi prosme: „Pane, nauč nás modliť sa.“ Pred večernou sv. omšou sme sa pomodlili k Matke ustavičnej pomoci. Téma Panna Mária bola aj obsahom misijnej kázne pátra Ivana. Mária  má byť naším vzorom v správaní: - pokorná, - plná viery a dôvery v Boha, - tichá, - jednoduchá. Pod krížom sa stala aj našou matkou. Milujem ju? A. Mária de Liquori: „ Opravdivý ctiteľ Panny Márie nemôže zahynúť.“

     Misie vyvrcholili na sviatok Turíc – v nedeľu, keď sme slávili Zoslanie Ducha Svätého. Tento deň sme prežívali veľkú radosť. Boli sme plní radosti, že sme oslobodení od mnohých hriechov, pripomenuli sme si mnohé pravdy, Boh sa nás dotýkal priam hmatateľne...

 Čo ďalej po misiách?

Aby sme mohli v sebe neustále roznecovať oheň Ducha svätého, môže nám pomôcť: modlitba, Božie slovo a duchovná literatúra, sviatosti, dar spoločenstva...

Pátri misionári požehnali i Misijný kríž. Každý rok pri uctení Misijného kríža môžeme 20.5. a 14.9. pri splnení obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

Misie nie sú koncom, sú začiatkom nového života.

Vďaka pátri misionári – nech Vás dobrý Pán Boh požehnáva pri Vašej misijnej činnosti!

FOTOGALÉRIA ZO ZAHÁJENIA SV. MISIÍ

FOTOGALÉRIA Z OSTATNÝCH DNÍ SV. MISIÍ

FOTOGALÉRIA Z EVANJELZIAČNÉHO PROGRAMU V ŠKOLE

FOTOGALÉRIA Z UKONČENIA SV. MISIÍ